Wy liede ús talinten nei in heger nivo

Jeugd Dans Opleiding Fryslân

Tilt dy op!

Begelieding fan de leerlingen

Us leerlingen krije technyske dûnslessen, leare te meitsjen en te presintearjen, persoanlikheidsûntwikkeling en sterke yndividuele begelieding.

Elke learjier hat in eigen coach dy't de studinten begeliedt. Hy / sy is dyn oansprekpunt yn 'e oplieding. De coach is beskikber foar ynterim-petearen. As in learling ​​bygelyks help nedich hat by in audysje, fragen oer de fuortgong of as d'r oare dingen binne dy'st besprekke wolst.

Om dy as studint te begelieden yn dyn dûnsûntwikkeling, wurdt dyn foarútgong kontroleare en besprutsen troch evaluaasjelessen en foarútgongsynterviews.

Beoardielingslessen fine twa kear per jier plak. Yn dizze lessen sjocht in oantal learkrêften nei de studinten tidens de lessen. Dizze evaluaasjelessen, tegearre mei feedback fan 'e faklearaar en coach, foarmje de ynput foar it foarútgongsformulier en it foarútgongsynterview.

Nei elke ronde fan evaluaasjelessen fynt binnen 4 wiken in persoanlik foarútgongsgesprek plak mei elke studint.

Hoe sjocht dy begelieding derút

Coach

Elke lear jier hat in eigen coach dy't de studinten begeliedt.
De coach is beskikber foar tuskentiidske diskusjes. Bygelyks foar studinten dy't audysjes dwaan wolle. In ekstra petear kin ek plakfine op inisjatyf fan 'e coach as hy reden sjocht dat te dwaan.

Portfolio

Bewarje alle studinten yn in portfoliomap wêryn se foarútgongs foarmen en oare dokuminten lykas flyers, foto's en úteinlik it sertifikaat kinne. Oan e 'ein fan' e JDOF oplieding hawwe se yn moai folle portfolio. De learlingen bewarje en beheare de eigen dokuminten.

Foltôgingstraining - Sertifikaat

As de studint alle jierren fan 'e JDOF mei súkses hat foltôge, sil hy as sy in sertifikaat krije. Dit sil feestlik wurde útrikt oan 'e ein fan it 3e jier.

JDOF prosedueres foar foarútgong en oersjoch

Om dy as studint te begelieden yn dyn dûnsûntwikkeling, wurdt de  foarútgong kontroleart en besprutsen fia evaluaasjelessen en foarútgongsynterviews.

Beoardielinglessen

Beoardieling

De beoardielingslessen fine twa kear per jier plak, yn desimber en april. Yn dizze lessen sjogge in oantal learkrêften nei de studinten tidens de lessen. Dizze beoardielingslessen foarme tegearre mei feedback fan de learaar en coach de ynput foar foarútgongsfoarm en gesprekken. Wy beoardielje de lessen op de folgjende punten: technyk, krêft, fleksibiliteit, presintaasje / ymprovisaasje / dûnsgefoel en hâlding.

Per rûnde binne d'r 2 evaluaasjelessen yn ferskillende stilen (bgl. jazz en klassyk).

Foarútgongspetearen

Nei elke rûnte fan evaluaasjelessen fynt binnen 4 wiken in persoanlik foarútgongspettear plak mei elke studint. Dit petear wurdt fierd op basis fan in foarútgongsformulier. Dit beskriuwt de stân fan saken en foarútgong fan 'e studint. Dit formulier wurdt ynfolle troch de coach fan 'e studint, mei ynput fan' e (gast) dosinten. De punten fan 'e evaluaasjeles wurde yn dizze foarm ferwurke.

 

Fierder nei de oplieding

Nei it foltôgjen fan 'e JDOF hasto dysels ûntwikkele ta in sterke, kreative dûnser mei in allround dûnsnivo. Do bist dêrom goed taret op audysjes foar HBO- en MBO-dûnsopliedingen.

Asto ​​net trochgiest mei profesjoneel dûnsjen, kinst nei ferskate semy-profesjonele dûnsgroepen yn en bûten Fryslân gean, wêr' asto fierde kinst mei dyn passy foar dûns.

Nei it 3e jier kinst noch lessen folgje by de JDOF yn 'e Topgroep. De lessen fan 'e Topgroep binne in leuke oanfolling opit  dûnsjen mei in semy-profesjoneel selskip, of as in ekstra training neist dyn MBO-dûnsberopsoplieding.

Trening

Besjoch de ferskate programma's hjir

Subsydzjes & sponsors