Hjir wolle wy in pear minsken oan jimme foarstelle

De learkrêften, it bestjoer en de meiwurkers.

De dosinten, it bestjoer en de meiwurkers fan de JDOF

De dûnsdosinten binne tige wichtich foar de JDOF, dus wy binne grutsk om se oan jim foar te stellen. It binne dejingen dy't helpe by it ûntwikkeljen fan it dûnstalint yn har studinten en har begeliede as dûnsers.

It bestjoer hâldt tafersjoch, fungeart as klankboerd en bestiet út 6 bestjoersleden. It hat in ferskate gearstalling en in oantal âlders sitte ek yn it bestjoer.

 Foar de deistige aktiviteiten fan 'e training  binne twa meiwurkers oanlutsen.

Wat heb jij als dansdocent onze leerlingen te bieden?

Contact opnemen

It bestjoer

It bestjoer hâldt tafersjoch, fungeart as klankboerd en bestiet út 6 bestjoersleden. It hat in ferskate gearstalling en in oantal âlders sitte ek yn it bestjoer. De leden hawwe in dúdlike affiniteit mei dûns en besykje de JDOF rjochting en kontinuïteit oan te bieden. It artistike en bedriuwsbehear binne it oansprekpunt foar it bestjoer. Se leverje it deistich bestjoer fan 'e JDOF en besykje ek bestjoersgearkomsten by. D'r binne jierliks ​​teminsten 8 gearkomsten, mei twa gearkomsten wijd oan it jierplan en de jierrekken. Ien kear yn 'e twa jier evalueart it bestjoer (sûnder meiwurkers) syn eigen wurkwize en past de regeljouwing oan as dat nedich is. De folgjende leden sitte op it stuit yn it bestjoer: Tia van der Velde, Ronald Agema, Joost Agema, Yildou de Boer, Anette Keuning en Esther van Olst

 

Trening

Besjoch de ferskate programma's hjir

Subsydzjes & sponsors