Alles oer moderne dûns

Moderne dûns is in sammelnamme foar in protte ferskillende dûnsetechniken dy't ûntstien binne út 'e techniken fan oprjochters lykas Martha Graham, Jose Limón en Merce Cunningham. Moderne dûns is in dynamyske dûnsstyl, it giet oer beweging yn romte en ekspresje. Yn de dûns makkest gebrûk fan 'e spanning tusken loslitte en kontrôle. Flierwurk is ek in wichtich ûnderdiel fan moderne dûns.

By de JDOF silsto lessen folgje fan ferskate learkrêften dy't elk in eigen draai oan dizze styl jouwe. Op dizze manier wurkest oan dyn fysike, technyske en artistike ûntjouwing fan ferskate oanpak. Moderne dûns feroaret konstant. Us dosinten folgje dit nau en nimme dy mei nei de lêste trends binnen dizze dûnsstyl.

 

Trening

Besjoch de ferskate programma's hjir

Subsydzjes & sponsors