Alles oer moderne dûns

Moderne dûns is in sammelnamme foar in protte ferskillende dûnsetechniken dy't ûntstien binne út 'e techniken fan oprjochters lykas Martha Graham, Jose Limón en Merce Cunningham. Moderne dûns is in dynamyske dûnsstyl, it giet oer beweging yn romte en ekspresje. Yn de dûns makkest gebrûk fan 'e spanning tusken loslitte en kontrôle. Flierwurk is ek in wichtich ûnderdiel fan moderne dûns.

By de JDOF silsto lessen folgje fan ferskate learkrêften dy't elk in eigen draai oan dizze styl jouwe. Op dizze manier wurkest oan dyn fysike, technyske en artistike ûntjouwing fan ferskate oanpak. Moderne dûns feroaret konstant. Us dosinten folgje dit nau en nimme dy mei nei de lêste trends binnen dizze dûnsstyl.

 

Fierder in dûns?

Leafde foar it dûnsjen? Wolsto mear mei dûns dwaan? En wennest yn Fryslân?
Dan is de JDOF der foar dy!

Kom audysje dwaan en lit sjen wasto kinst!

Meld dy no oan

Subsydzjes en sponsors

Dizze ynstellingen en bedriuwen stypje de JDOF troch har finansjele bydrage.