Wolsto fierder yn dûnsjen?

Doch dan audysje!

De JDOF tilt dy op!

Talitting by de JDOF

De JDOF is foar jonge dunsers fan 12 oant 18 jier dy't al aktyf binne by dûns fan dûnsskoallen, kreativiteitssintra as gymnastykferienings en dy't har fierder wolle ûntwikkelje. Mar ek foar jonge minsken dy't talintearre binne, dy't graach dûnsje, dy't fan beweging hâlde, motiveare binne en faker wolle traine. Asto ​​yn 'e leeftyd fan 12 oant 14 jier bist en op it fuortset ûnderwiis sist of dêr nei de simmerfakânsje nei ta giest, dan kinsto audysje dwaan.

Neis de simmer kinst in tal proeflessen folgje om te sjen ofsto by de JDOF past en de JDOF by dy. 

Skriuw dy yn!

Oanmelde

Velden met een * verplicht invullen a.u.b.

Ervaring
Afronden
Als je alle velden hebt ingevuld kun je de aanmelding versturen. Alvast bedankt!

 
 

Trening

Besjoch de ferskate programma's hjir

Subsydzjes & sponsors